Danışmanlık Hizmetleri

 • Yönetim Danışmanlığı

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde ve teknoloji ile desteklenmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve kontrollü büyümeyi ölçerek yönetebilen şirketlerdir.

CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Danışmanlığı alanında müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir çözümleri üretmekte, bu çözümleri süreçler üzerinde yapılan analizlere dayanarak sunmakta ve şirketlerin yetkinliklerini geliştirmektedir. Sürekli daha iyi hizmet sunmak, farklı yaklaşımlar ile ihtiyaçları karşılamak ve projelerimiz kapsamında kritik personelleri eğiterek projelerin kurum içinde sürdürülebilir bir yapı taşına dönüşmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda,

MIS nedir? MIS Yönetim Bilgi Sistemi anlamındadır. Kuruluşların kendilerini verimli ve etkili yönetebilmeleri için gereken bilgileri sağlar.  Karar alma mekanizmasının etkin ve verimli şekilde çalışabilmesi için en genel bakış açısından en detaya gidebilecek bir planlama, kontrol, raporlama ve bilgilendirme yeteneğine sahip olunması gereklidir. Yani kuruluşlar tüm operasyon süreçlerini finansal bilgileri ile örtüşecek şekilde günlük, haftalık, aylık, yıllık planlayabilmeli, takip edebilmeli, bu süreçlerin hepsini işletme stratejilerine uygun olarak raporlayarak karar verme mekanizmalarını bu sisteme dayandırmalıdır.  İşte MIS tam olarak bu sistemin bütünüdür.

Müşterilerimize bu kapsamda verilen hizmetler 3 fazda toplanmaktadır.

 1. Analiz çalışması ve MIS için gerekli alt yapının ihtiyaçlarının belirlenmesi, Mevcut sistemin yeterliliğinin, yapılması gereken iyileştirmelerin tespit edilerek projelendirilmesi, birleştirilmiş veri tabanının taslağının çıkarılması.
 2. Mevcut altyapı sisteminde, projelendirilen ihtiyaçların iyileştirilerek MIS altyapısına uygun hale getirilmesi, faaliyet süreçlerinin yeniden inşaa edilmesi ve birleştirilmiş veri tabanının hayata geçirilmesi.
 3. Oluşturulan Yeni altyapı üzerine EPM kurulması, Şirketin stratejik hedeflerine varmasını sağlayacak geliştirilmiş operasyonel süreçlerini, anlık izleyerek katedilen performansın ölçülmesini sağlayacak, etkinliği ve verimliliği arttıracak, karar almayı kolaylaştıracak bir üst yapının mimarisinin hazırlanarak işler hale getirilmesi
 • Bütçe ve Finansal Raporlama Danışmanlığı

Günümüzün gelişen ekonomisi, tüm sektörlerde rekabeti artırmıştır. Bu durumda şirketler, gerek rekabetçi üstünlük alanlarını daha verimli şekilde kullanabilmek gerekse de performanslarını ölçebilmek adına planlı bir şekilde hareket etmek durumunda kalmışlardır. Bu amaç doğrultusunda şirketler, hem işletmelerinin karlılığını bugünden görüp doğru karar verebilmek için hem de şirketin performansını ölçümleyebilmek için bütçe ve kontrol sistemi hazırlama zorunluluğu içerisine girmişlerdir.

Bu kapsamda verilen hizmetlerimiz: Bütçeleme sistemi oluşturma ve kontrol olmak üzere iki aşamada hazırlanmaktadır.

•Senaryo Analizleri,

•Satış/Hizmet Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Üretim Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Satınalma Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Stok Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Personel Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Yatırım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Nakit Akım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

•Proforma Gelir Tablosu Oluşturma ve Kontrolü,

•Proforma Bilanço Oluşturma ve Kontrolü.

 • Kurumsal Finans

CTS Kurumsal Cözümler uzun yıllar Finans ve Kurumsal finansman alanında ve özel sektörde çalışmış, alanında uzman kadroları ile, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

 • Halka Arz (IPO) öncesi Danışmanlık

Şirketlerin halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasının faydası büyüktür. Şirket, bu danışmanlık hizmeti sayesinde SPK, İMKB, ve potansiyel yatırımcılarının önüne çıkmadan, zayıf yanlarını görür ve bunlar hakkında gerekli düzenlemeleri iyileştirmeleri yapar, güçlü yanlarını ortaya çıkartarak IPO sürecinin daha rahat bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 1. Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması (faaliyette kullanılmayan varlıkların çıkarılması, birleşme, bölünme gereksinimlerinin tespiti, kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması
 2. Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi -Ulusal Pazar/GİP- yurtiçi/yurt dışı borsalar vb
 3. Yatırımcılara sunum dokümanlarının hazırlanması (Info Memo)
 4. SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru dökümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi
 • Fizibilite ve Finansal Modelleme Danışmanlığı

Şirketlerin gerek uzun gerek kısa vadeli proje bazlı finansal modellemeleri ve gerekse de temel faaliyetleri sonucunda Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 1. Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması
 2. Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, (bakınız Bütçe ve Finansal Raporlama Danışmanlığı)
 3. Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi
 • Proje Finansmanı

Uzun vadeli finansman gerektiren büyük  projelerin proje finansmanı ile finanse edilmesi  amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir:

 1. Yerli ve yabancı potansiyel banka ve finans kuruluşlarının belirlenmesi ve temas kurulması
 2. Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması (bakınız: Fizibilite ve Finansal Modelleme Danışmanlığı)
 3. Proje  fizibilite çalışmasının ve Finansal Modelin hazırlanması
 4. Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile eş güdümde koordineli çalışmaların yapılması
 • Şirket Değerleme Danışmanlığı

Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır.

CTS denetim uzman kadroları ile, Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması, şirket değerinin uluslararası piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi, azınlık ve Çoğunluk Hisse farkının ortaya konması konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hisse alım-satım işlemleri sonrasında, alıcı tarafa “Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” çalışmasının yapılması ve Şerefiye değerlemesi konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Şirket Birleşmeleri ve Devralma Danışmanlığı

Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alıcı Taraf Danışmanlığı:

Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 1. Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
 2. Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
 3. Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
 4. Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
 5. Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
 6. “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
 7. Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşulların içersinde alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
 8. Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması

Satıcı Taraf Danışmanlığı:

Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 1. Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
 2. Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
 3. Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
 4. Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
 5. Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
 6. Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
 7. Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Söleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
 8. Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
 9. Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması