Denetim Hizmetleri

  • Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, ilgili kurumlar tarafından (KGK) belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

2012 yılında Yeni Türk Ticaret Kanunu hayata geçti. Bununla birlikte KGK Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye’deki bağımsız denetim süreçlerine yenilikler getirerek kriterler belirledi. Bu durum ülkemizdeki üretim ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde denetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2016 yılı için bu kriterler aktif toplam 40 milyon TL ve üzeri, net satış hasılatı 80 milyon TL üzeri ve çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 2014 ve 2015 yıllarında söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2016 yılında bağımsız denetime tabi olacaktır.

CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak büyük uluslararası şirketlere hizmet verebilmemizin yanında, orta ve küçük ölçekli şirketlere de hizmet verebilecek geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmaktayız. Küçük ve orta ölçekli müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak en önemli amacımızdır.

CTS Bağımsız Denetim, sahip olduğu Bağımsız denetim yetkileri ile,

·         TMS/TFRS Türkiye Muhasebe Standartların / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına,

·         IFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına,

·         US GAAP Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına

·         UK GAAP Birleşik Krallık Muhasebe Standartlarına

göre bağımsız denetime tabi olan tüm şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler konusunda her türlü desteği sunmak için girişimlerimiz bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

·         KGK Kamu Gözetimi Kurumu’na tabi şirketlerin TMS/TFRS denetimi ve raporlanması

·        Mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık ve bu standartlara göre hazırlanmış mali tabloların denetimi,

·       Mali tabloların Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık ve bu standartlara göre hazırlanmış mali tabloların denetimi,

·         Mali tabloların Birleşik Krallık Muhasebe Standartları’na (UK GAAP) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık ve bu standartlara uygun hazırlanmış mali tabloların denetimi,

·         Özel Denetim Hizmetleri

CTS Bağımsız Denetim, müşterilerine özellikle yol gösterici çözümler üretmek amacı ile “Özel Amaçlı Denetim” hizmetleri sunmak için girişimlerimiz bulunmaktadır.

Bu kapsamda verilen özel denetim hizmetlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:

·         İç Denetim ve Faaliyet Denetimi

Müşterilerimizin operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış bir bağımsız ve nesnel güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Konusunda uzman denetçiler; kurumun sistemleri, yönetim süreçleri ve kültürünü derinlemesine anlar ve çözümlerler. Yönetişim süreçlerinin sağlam ve güvenilir oldukları ve yürürlükteki iç kontrollerin riskleri azaltmak için yeterli oldukları konusunda üst düzey yönetime ve yönetim organlarına güvence verirler. Aynı zamanda, yeni geliştirilen teknolojiler hakkında danışmanlık hizmeti sunarlar, fırsatları analiz ederler ve kurumsal gelişim için çeşitli tavsiyelerde bulunurlar.

Tüm bunlar, iç denetim hizmetimizin bir kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerine ulaşması ve etik kurallara uygun bir hesap verebilirlik ortamı ve kültürünü koruması bakımından her şeyin olması gerektiği gibi gidip gitmediğini değerlendirilmesi anlamına gelir. Basitçe ifade etmek gerekirse, iç denetim hizmeti müşterilerimiz ve onların paydaşları için muazzam faydalar sağlamaktadır.

  • Usulsüzlük Denetimi

Müşterilerimizin Olağan dışı bir işlemden şüphelenmesi durumunda, Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı denetçilerimiz tarafından, gereken titizlik ve hızla şüpheli işlemlerin ve süreçlerin incelenmesi, soruşturma yapılması, kanıt toplanması ve mali tablo inceleme hizmetlerini gerçekleştirebiliriz.

Ayrıca, gerektiği durumlarda, CTS Bağımsız Denetim olarak bilirkişilik yapabilir, tespitlerimizi ilgili yetkili mercilere sunabiliriz.