Vergi Hizmetleri

CTS olarak amacımız, iş yaptığımız camiada güven oluşturarak, iş dünyasında ortaya çıkan veya çıkabilecek potansiyele sahip sorunlara çözüm üretmektir. Alanlarında profesyonel olan ekibimiz her zaman denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında doğru ve zamanında hizmet vermek ve müşterilerimizin her yönden daha iyi bir yapıya sahip olabilmelerine odaklanmıştır. Problemlerinizi veya problem olabileceğini düşündüğünüz konularınızı, sizler için öncelik taşıyan mevzularınızı paylaşmak ve bunlarla ilgili daha fazla bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İşletmenizin büyüklüğüne bakmadan, sizlerle paylaşabileceğimiz sosyal, ekonomik, mali avantajlar için aşağıda yer alan konuları inceleyebilirsiniz.

VERGİ HİZMETLERİ

ÖZ Yeminli Mali Müşavirlik (CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin çözüm ortağı) olarak konularında ileri derecede uzman olan kadrosunun bilgi birikimi ve tecrübelerini en doğru ve hızlı bir şekilde uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, müşterilerimiz için Vergi ve Mali Mevzuat alanında etkin çözümler oluşturmaktadır.

Amacımız, müşterilerimizin ilgili yasal düzenlemelerde yer alan haklarını kullanmalarını ve korumalarını sağlamak, Vergi ve Mali Mevzuat ile ilgili ortaya çıkan veya çıkabilme potansiyeli taşıyan sorunlarını ortadan kaldırarak hukuki, mali ve ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya kalmalarının önüne geçmektir.

 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin çözüm ortağı olan ÖZ Yeminli Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti ile ilgili olarak,  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan tebliğler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birçok hizmeti siz değerli müşterilerimize sunmaktadır.

 1. TAM TASDİK

Tam Tasdik, gerçek veya tüzel kişi işletmelerin, mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartları ile denetim standartlarına uygunluğunun, gelir vergisi veya kurumlar vergisi, geçici vergi, kar dağıtım stopajı ve ödemekle yükümlü bulunan diğer vergilerin, vergi mevzuatının belirlediği şekilde tam ve doğru hesaplanarak zamanında ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterilerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesidir.

Firmaların yasal defter ve belgeleri üzerinde gerçekleştirilen sürekli denetimlerle, firmaların muhasebe kayıtları denetimden geçirilerek, mükellefin defter ve belgeleri vergi mevzuatına uygun hale getirilerek, firmanın hem cari dönemde hem de ileriki zamanlarda karşı karşıya kalabileceği ekonomik, mali ve hukuki riskleri minimize edilmektedir. Yeminli mali müşavirlerimizce mükelleflerin tasdik edilen beyannameleri ve eki olan mali tabloları, yetkili devlet memurlarınca incelenmiş ve onaylanmış bir belge olarak kabul edilmektedir.

Tasdik hizmeti kapsamında mükellefin yıllık gelir ve/veya kurumlar vergisi beyannamesi ve eki olan mali tabloları, yeminli mali müşavirlerimizce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle tasdik işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece mükellefin ödemesi gereken gelir ve/veya kurumlar vergisinin doğruluğu araştırılıp tespit edilmiş olmaktadır.

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığının yetkili inceleme elemanları tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Tam tasdik hizmeti, vergi incelemesi riskini azaltmakla beraber hatalı vergi uygulamalarının önceden tespiti ve yasal düzenlemeler doğrultusunda düzeltilmesi sonucunu yaratmaktadır. Diğer taraftan şirketin vergi planlamasına katkıda bulunmakta ve vergi maliyeti de en aza indirilmektedir.

 1. KDV İADESİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği doğrultusunda yürütülen ve sonucunda tanzim edilen KDV İadesi Tasdik Raporu YMM’lik hizmetlerimizdendir.

Müşterilerimizin KDV iadesi ile ilgili her türlü sorununun ilgili mevzuat dâhilinde çözümü, söz konusu KDV iadesinin en hızlı ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için verilen hizmetler, KDV iadesi hizmetlerimiz kapsamındadır. Konularında deneyimli ve uzman Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan kadromuz, müşterilerimizin KDV iade taleplerini büyük özveri ve süratli bir şekilde yerine getirmektedir. KDV iadesi hizmetleri kapsamında, mükelleflerin iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti, iadenin gerçekleşmesi ile ilgili KDV iadesi tasdik raporlarının yazılması, raporların yazılabilmesi için gerekli alt firma ve karşıt incelemelerinin yapılması, yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin izlenmesi, KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması ve/veya teminatların çözülmesinin sağlaması da vermiş olduğumuz hizmetin birer parçalarıdır.

Katma değer vergisinin iadesi sürecinde, vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan prosedürler dikkate alınarak KDV iadelerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 1. TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri istisnalarla ilgili işlemler

 • AR-GE projelerine ilişkin denetim raporu düzenlenmesi

 • Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Gereği desteklenen projelere ilişkin raporların düzenlenmesi

 • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması

 1. KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ

 • KDV-ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki

 • ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu düzenlenmesi

 • Dâhilde işleme izin belgelerine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki

 • Gümrük beyannamesi tasdiki

 1. DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ

 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki

 • Sermaye Artışının Tespiti Raporu

 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri

 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri

 • Ham Petrol ve Petrol Ürünleri İthali ve LPG İle İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme ve Tespitler

 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketlerinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi

 • İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi

 • Servet ve Varlık İncelemeleri

 • Erteleme, Taksitlendirme Formları Talep ve Değerlendirme Konusu

 • Doğal Afetlerde Terkin İşleri

 • Stok Değerlemesi

 • Kamu Arazisi Tahsis İşlemleri Tespiti

 • Diğer Tasdik ve İşlemler

 • İşletmenin KOBİ Kapsamında Olduğuna İlişkin Rapor

 • KOBİ Beyannamesi Tasdiki

 • İthalatçı Belgesi Tasdiki

 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Onaylanması

 • Yerli Malı Tebliği Kapsamında “Yerli Katkı Oranı” Tespitine İlişkin Rapor

 • Kuruluş İşlemleri

 • Değişiklikler (Adres, pay devirleri, ana sözleşme, birleşme, bölünme, nev’i değiştirme gibi)

 • İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlendirilmesi

 • Bölünme İşlemlerinin Planlanması ve Rapor Hazırlanması

 • Birleşme İşlemlerinin Planlanması ve Rapor Hazırlanması

 • Münferit beyanname tasdiki

ÖZ YMM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TARAFINDAN YAZILAN RAPOR TÜRLERİ

 • YMM Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu

 • YMM Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu

 • YMM Yıl İçinde Kesinti Yolu İle Ödenen Vergilerin İadesi Tasdik Raporu

 • YMM Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik Raporu

 • YMM Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu

 • YMM Ortaklara Olan Borcun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

 • YMM Özel Amaçlı Rapor

 • YMM Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu

 • YMM Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait YMM Raporu

 • YMM Cari Yıl Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

 • YMM Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu

 • YMM Reklam Gelirleri Tasdik Raporu

 • YMM Bankalar Kanununun 46’ncı Maddesine Göre Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve Kar ve Zarar Cetveli Tasdik Raporu

 • YMM İlişiksizlik Belgesi Raporu

 • Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesinin Fiyat Başlıklı 4’ncü Maddesi Hükümlerinin Firma Tarafından Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tespitine Ait YMM Raporu

 • YMM Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

 • Şirket Ortağının Sermaye Avansı Olarak Gönderdiği Tutarın Tespitine İlişkin YMM Raporu

 • YMM İştirakler Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

 • YMM Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,

 • YMM Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

 • YMM Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

 • YMM Haddelenmiş Soğuk Saç Kullanım Tespit Rapor

 • YMM Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu

 • YMM Yatırım İndirimi Tasdik Raporu

 • YMM Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu

 • YMM Tasfiye Beyannamesi Tasdik Raporu

 • YMM Devir Beyannamesi Tasdik Raporu

 • YMM Birleşme Beyannamesi Tasdik Raporu

 • YMM Gelir Vergisi İstisnası Tasdik Raporu

 • YMM Üretim Tasdik Raporu

 • YMM Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu

 • YMM Özel Amaçlı Tasdik Raporu

 • YMM Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu

 • YMM İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi

 • YMM Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu

 • YMM Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu

 • YMM Aerosol Üretim Tasdik Raporu

 • YMM Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu

 • YMM İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki

 • YMM Öz Varlık Tespitine İlişkin Tasdik Raporu

 • YMM Üretim Tasdik Raporu

 • YMM İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu

 • YMM Lipar Sarfiyat Tespit Raporu

 • YMM Tuz Sarfiyat Tespit Raporu

 • YMM 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği Ek-6 Tasdik Raporu

 • Halka Açık Kurumlarda Ortakların Sermaye ve Hisse ihraç Primlerinin Tahsilatının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı YMM Tasdik Raporu

 • İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımlarında, İç Kaynaklardan Karşılanan Tutarın Şirket Bünyesinde Var Olup Olmadığına İlişkin YMM Tasdik Raporu

 • Sermaye Azaltılmasında, Şirket Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin Şirkette Mevcut Olduğunun Tespitine İlişkin YMM Tasdik Raporu

 • Birleşme Nedeniyle Borçların Teminine İlişkin YMM Raporu

 • Kampanyalı Satışlara İlişkin Bilanço Tasdiki

 • Biyoetanole Üretim Tasdik Raporu

 • Harmanlayıcının Karışımlarının Teslimine İlişkin Tasdik Raporu

 • Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu

 • İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu

 • VERGİ DANIŞMANLIĞI

Müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alarak vergisel sorunlarının çözümlenmesine yönelik hizmetlerimiz vergi danışmanlığı kapsamındadır. Söz konusu hizmetimizin kapsamında Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar ile Teşvik Mevzuatları çerçevesinde müşterilerimize ekonomik ve mali yönden avantaj sağlayacak şekilde vergi planlaması yapılmaktadır.

Uzman ve deneyimli ekibimiz, yürürlükte bulunan mali mevzuatta yapılan değişiklikleri sürekli olarak takip etmekte olup, bu değişiklikler kadromuzda bulunan YMM’lerimiz tarafından yorumlanarak müşterilerimize iletilmektedir.

 • MALİ CHECK-UP HİZMETLERİ

İşletmelerin geçmiş ve/veya cari dönem hesapları uzmanlarımızca tam incelemeye tabi tutularak sonuçları müşterilerimize rapor halinde sunulmaktadır. Bu hizmetin amacı müşterilerimizin bir vergi incelemesine tabi tutulmadan önce varsa hata ve eksikliklerinin belirlenmesi ve ardından yapılması gereken düzeltmelerin yapılmasıdır.

İşletmenin kullanmış olduğu hesap planındaki tüm kalemler tek tek kapsamlı bir şekilde taranmakta ve yapılan işlemlerin vergi mevzuatına uygun olup olmadığı ortaya konularak müşterilerimize raporlanmakta ve yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

 • VERGİ İNCELEMELERİNDE SÜREÇ TAKİBİ

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Mükellefi vergi incelemesi karşısındaki hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme,

 • Vergi incelemesini yürütecek olan vergi müfettişi veya vergi müfettiş yardımcısı ile temasa geçilerek, inceleme konusu hakkında bilgi alma,

 • Vergi müfettişi veya vergi müfettiş yardımcısı tarafından istenen yasal defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmesi,

 • Vergi inceleme tutanağının imzalanması sırasında mükellef ile birlikte imza atılmadan tutanağın değerlendirilmesi,

 • Vergi incelemesi sonucunda tarhiyat yapılması ve/veya ceza kesilmesi halinde uzlaşma ya da dava hakkından hangisinin kullanılacağına karar verilmesi,

 • Vergi inceleme süreci sonucunda uzlaşma veya dava aşamalarının takip edilmesi,

 • Vergi incelemelerinde danışmanlık,

 • Uzlaşma komisyonu başvuru dilekçelerinin hazırlanması,

 • Uzlaşma sürecinde danışmanlık,

 • Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda dava dilekçelerinin hazırlanması ile ilgili danışmanlık,

 • Vergi idaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, idare tarafından verilen görüşlerin değerlendirilmesi.

 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

Türk Vergi Sisteminin karmaşık yapısı ve birçok konuda idarenin uygulama birliğinin bulunmaması mevzuatın mükellefler tarafından anlaşılmasını zorlaştırmakta ve idare ile mükellef arasında ihtilaflara yol açmaktadır.

İhtilafların çözümlenmesi ise uzlaşma ya da yargı yolu ile olmaktadır.  Bu süreçlerin, mükellef açısından en az zararla sonuçlanması açısından konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi önem arz etmektedir.

Konusunda uzman ekibimiz, uyuşmazlık konusuna ilişkin olarak vergi mevzuatında öngörülen çözüm yollarını tespit etmekte, dava açma dilekçelerini düzenlemekte, gerekli başvuruların yapılmasını sağlamakta ve savunma dilekçelerinin hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.